Generalforsamling


Indkaldelse til generalforsamling d. 4. 9. 2018 kl. 19.00

Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab sæson 2017/18
5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2019/20
6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 30. 8. 2017 kl. 19.00

Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab sæson 2016/17
5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2018/19
6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Per Kanneworff valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

3. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Beretningen kan læse her på foreningens hjemmeside.

4. Regnskab sæson 2016/17
Regnskabet blev gennemgået.
De generalforsamlingsvalgte revisorer havde ingen bemærkninger til regnskabet, som derefter blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2018/2019
Kontingentet uændret fastsat til 60 kr.

6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg:
Margrethe Mørkvig, Smerup (genopstiller)
Søren Romer, Vråby (genopstiller)
Jytte Larsen, Gevnø (genopstiller)
Leif Sinius, Havnelev (genopstiller)
Dorte Færch, Rødvig (ønsker at trække sig som bestyrelsesmedlem, genopstiller som suppleant)
Liss Hervard, Li. Spjellerup (ønsker at trække sig som bestyrelsesmedlem, genopstiller som suppleant)

Bestyrelsen foreslog to nye bestyrelsesmedlemmer: Cæcilie Telling, Rødvig og Pernille Andersen, St. Heddinge.

Genvalgt til bestyrelsen:
Margrethe Mørkvig, Smerup,
Søren Romer, Vråby,
Jytte Larsen, Gevnø
Leif Sinius, Havnelev.
Nyvalgt til bestyrelsen:
Cæcilie Telling, Rødvig for 1 år (i stedet for Dorte Færch, som blev valgt for to år i 2016)
Pernille Andersen, St. Heddinge for 1 år (i stedet for Liss Hervard, som blev valgt for to år i 2016)

Som suppleanter blev valgt:
Lene Vestergård, Havnelev
Liss Hervard, Li. Spjellerup
Dorte Færch Poulsen, Rødvig

Bestyrelsen består derudover af Karen Schatter, Gevnø Mark, og Reni Boe Jensen, Ll. Torøje
Lars Børgesen, Hårlev er Kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen

8. Valg af interne revisorer og suppleant
Per Kanneworff, Rødvig blev genvalgt og Anna Veng, Rødvig blev nyvalgt som interne revisorer. Hans-Jørgen Jensen, Boestofte blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt
Intet

Referatet godkendt på det konstituerende bestyrelsesmøde 7. september 2017

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 7. september 2017

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerede sig som følger:

Leif Sinius, Havnelev, formand
Karen Schatter, Gevnø Mark, næstformand og billetadministration
Margrethe Mørkvig, Smerup, kasserer
Jytte Larsen, Gevnø, sekretær
Reni Boe Jensen, Ll. Torøje, medlem
Søren Romer, Vråby, medlem
Cæcilie Telling, Rødvig, medlem
Pernille Andersen, St. Heddinge, medlem
Vakant, Kommunalbestyrelsens repræsentant

Bestyrelsen meddelte prokura til Margrethe Mørkvig og Leif Sinius hver for sig.