Generalforsamling


Indkaldelse til generalforsamling d. 30. 8. 2017 kl. 19.00

Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

Indmeldelse / fornyelse af medlemskab her

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab sæson 2016/17
5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2018/19
6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 13. 9. 2016 kl. 19.00

Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab sæson 2015/16
5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2017/18
6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Per Kanneworff valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

3. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Beretningen kan læse her på foreningens hjemmeside.

4. Regnskab sæson 2015/16
Regnskabet blev gennemgået.
De generalforsamlingsvalgte revisorer havde ingen bemærkninger til regnskabet, som derefter blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2017/2018
Kontingentet uændret fastsat til 60 kr.

6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
a) Forslag til vedtægtsændring § 8:
”Stemmeret på GF har registrerede medlemmer, der har betalt medlemskab for sæsonen, i hvilken generalforsamlingen holdes”.
Nuværende: ”medlemmer i sidst forløbne sæson” = Fra gammel tid, hvor billetsalg startede på GF og hvor betaling skete forsinket pr. giro.
Nu betales online eller ved indgang. Ulogisk ikke at have stemmeret på GF som nyt medlem.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg:
Liss Hervard, Li. Spjellerup (genopstiller)
Karen Schatter, Gevnø Mark (genopstiller)
Vakant (efter Ruth Kobbeltvedt, Rødvig)
Vakant (efter Kitt Nørregaard, Køge)
Ditte Flink, Klippinge (ønsker at trække sig som bestyrelsesmedlem, genopstiller som suppleant)
De vakante pladser var i sæsonens løb overtaget af hhv. Reni Boe Jensen, Ll. Torøje og Dorte Færch, Rødvig. Begge ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

Genvalgt til bestyrelsen:
Liss Hervard, Li. Spjellerup,
Karen Schatter, Gevnø Mark,
Reni Boe Jensen, Ll. Torøje
Dorte Færch Poulsen, Rødvig.
Nyvalgt til bestyrelsen:
Søren Romer, Vråby for 1 år (i stedet for Ditte Flink, som blev valgt for to år i 2015)

Som suppleanter blev valgt:
Ditte Flink, Klippinge
Lene Vestergård, Havnelev

Bestyrelsen består derudover af Margrethe Mørkvig, Smerup, Jytte Larsen, Gevnø, Leif Sinius, Havnelev, og Vivian Møller Nielsen, Varpelev (Kommunalbestyrelsens repræsentant)

8. Valg af interne revisorer og suppleant
Karsten Visby, Gevnø blev genvalgt og Per Kanneworff, Rødvig blev nyvalgt som interne revisorer. Hans-Jørgen Jensen, Boestofte blev nyvalg som suppleant.

9. Eventuelt
Dato for extraordinær generalforsamling blev fastlagt til tirsdag d. 4. oktober kl. 18.30 i forbindelse med forestillingen i Erikstruphallen.

Referatet godkendt på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 27. september 2016

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerede sig som følger:

Leif Sinius, Havnelev, formand
Karen Schatter, Gevnø Mark, næstformand og billetadministration
Margrethe Mørkvig, Smerup, kasserer
Jytte Larsen, Gevnø, sekretær
Liss Hervard, Li. Spjellerup, medlem
Reni Boe Jensen, Ll. Torøje, medlem
Dorte Færch Poulsen, Rødvig, medlem
Søren Romer, Vråby, medlem
Vivian Møller Nielsen, Varpelev, Kommunalbestyrelsens repræsentant

Bestyrelsen meddelte prokura til Margrethe Mørkvig og Leif Sinius hver for sig.