Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen 4. september. 2018 kl. 19.00

Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab sæson 2017/18
5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2019/20
6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Per Kanneworff valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

3. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Beretningen kan læse her på foreningens hjemmeside.

4. Regnskab sæson 2017/18
Regnskabet blev gennemgået. Året sluttede med et underskud på 8.544 kr., som blev dækket af reservekontoen.
De generalforsamlingsvalgte revisorer havde ingen bemærkninger til regnskabet, som derefter blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2019/2020
Kontingentet uændret fastsat til 60 kr.

6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg:
Cæcilie Telling, Rødvig (genopstiller)
Pernille Andersen, Rødvig (genopstiller)
Karen Schatter, Gevnø Mark (genopstiller)
Reni Boe Jensen, Ll. Torøje (genopstiller)
Søren Romer, Vråby (ønsker at trække sig som bestyrelsesmedlem pga. arbejde)
Leif Sinius, Havnelev (ønsker at trække sig som bestyrelsesmedlem, genopstiller som suppleant))

Bestyrelsen foreslog to bestyrelsesmedlemmer: Lene Vestergård, Havnelev og Sine Sværdborg, Strøby Egede, begge til valg for 1 år.

Genvalgt til bestyrelsen:
Cæcilie Telling, Rødvig
Pernille Andersen, Rødvig
Karen Schatter, Gevnø Mark
Reni Boe Jensen, Ll. Torøje
Nyvalgt til bestyrelsen:
Lene Vestergård for 1 år (i stedet for Søren Romer, som blev valgt for to år i 2017)
Sine Sværdborg, Strøby Egede for 1 år (i stedet for Leif Sinius, som blev valgt for to år i 2017)

Suppleanter på valg:
Liss Hervard, Li. Spjellerup (genopstiller ikke)
Dorte Færch, Rødvig (genopstiller ikke)
Bestyrelsen foreslår:
Piet Bertelsen, Vanløse (på vej til St. Heddinge)
Leif Sinius, Havnelev

Som suppleanter blev valgt:
Piet Bertelsen, Vanløse (på vej til St. Heddinge)
Leif Sinius, Havnelev

Bestyrelsen består derudover af Jytte Larsen, og Margrethe Mørkvig, Smørum
Lars Børgesen, Hårlev er Kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen

8. Valg af interne revisorer og suppleant
Per Kanneworff, Rødvig blev genvalgt og Anna Veng, Rødvig blev nyvalgt som interne revisorer.
Hans-Jørgen Jensen, Boestofte blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt
Intet

Referatet godkendes på bestyrelsesmødet xx. oktober 2018

Konstituerende bestyrelsesmøde 4. september 2018

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerede sig som følger:

Lene Vestergård, Havnelev, forkvinde
Cæcilie Telling, Rødvig, næstformand
Margrethe Mørkvig, Smerup, kasserer
Jytte Larsen, Gevnø, sekretær
Pernille Andersen, Rødvig, billetadministration
Karen Schatter, Gevnø Mark, børneteater
Reni Boe Jensen, Ll. Torøje, børneteater
Sine Sværdborg, Strøby Egede, skolekontakt
Lars Børgesen, Hårlev, Kommunalbestyrelsens repræsentant

Bestyrelsen meddelte prokura til Margrethe Mørkvig og Lene Vestergård hver for sig.